ความรับผิดชอบต่อสังคม

"Innovation for Easy Life."

CSR (Corporate social responsibility)

นอกเหนือจากการ สร้าง คิดค้น โปรโมท ขยาย และพัฒนาแล้ว สิ่งสำคัญอันต่อมาที่เป็นปัจจัยในการเติบโต คือ การประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เด่นที่สุดคือการทำ CSR (Corporate social responsibility) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.