ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-105-4164

สาส์นจากผู้บริหาร

"Investor Relations"

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทของเราในปี 2548 เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจให้สอด คล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเรา ได้พัฒนาสินค้าและบริการมากมายมาสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ

ADVWS จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าในอนาคต ตลอดจนการดำเนินงานโดยรักษาความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายโมไนย เมตต์กรุณ์จิต
ประธานกรรมการบริหาร

Contact Investor Relations : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.