ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-105-4164

คณะผู้บริหาร

"Investor Relations"

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายโมไนย เมตต์กรุณ์จิต ประธานกรรมการบริหาร
2 นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ
3 นายธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการ
4 นายภานุศักดิ์ ลิ่มรุฑานนท์ กรรมการ
5 นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการ
6 นายเริงศักดิ์ จรูญเอก กรรมการ
7 นางสาวณิชาภา เมตต์กรุณ์จิต กรรมการ

Contact Investor Relations : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.