ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 02-105-4164

คณะกรรมการบริษัท

"Investor Relations"

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการ
2 นายโมไนย เมตต์กรุณ์จิต กรรมการ
3 นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ กรรมการ
4 นายภานุศักดิ์ ลิ่มรุฑานนท์ กรรมการ
5 นายธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการ
6 นายเริงศักดิ์ จรูญเอก กรรมการ
7 นางอารดา จรูญเอก กรรมการ

Contact Investor Relations : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.