AI Services and Softimo

AI Services and Softimo

"ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) แบบออนไลน์ "


ERP

เกี่ยวกับ SOFTIMO

Softimo คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) แบบออนไลน์ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดย SOFTIMO มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานขาย (Sale & Order) } ระบบควบคุมคลังสินค้า (Inventory Flower Control) และส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing)

SOFTIMO ประกอบด้วยระบบจัดการมาตรฐานทางธุรกิจสำหรับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ โดยออกแบบให้สะดวกในการติดตั้ง ทดลองใช้ เพื่อปรับใช้จริงตามความเหมาะสม แบบไม่จำกัด รวมไปถึงระบบการอัพเดทเวอร์ชั่นของโมดูลผ่านการจัดการแอพพลิเคชั่นส่วนกลางแบบอัตโนมัติ คุณจึงสามารถพบกับเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหม่ๆได้เสมอโดยไม่ต้องเสียเวลาอัพเกต ระบบด้วยตัวเอง

SOFTIMO เป็นระบบจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบสำเร็จรูป ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการพัฒนาระบบงานด้าน IT Solution มากกว่า 15 ปี จัดตั้งโครงการออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตด้านการแข่งขันทางธุรกิจ สำหรับเจ้าของธุรกิจทุกขนาด ที่มีความสนใจปรับรูปแบบการจัดการองค์กร ให้ทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทรัพยากรทางธุรกิจ

ระบบการทำงานของ Softimoแอพพลิเคชั่น Applications

 • ระบบการจัดการการเงิน (Financials)
 • ระบบควบคุมคลังสินค้า (Inventory Flow Control)
 • ระบบจัดการการขาย (Sale & Order)
 • ระบบบริหารหน้าร้าน ( Point of Sale)
 • ส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing)
ERP

ระบบต่างๆของ Softimoระบบจัดการการเงิน (Financials)

 • รายการกระแสเงินสด
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร
 • รายการแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
 • ระบบช่วยการจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของกิจการในรอบ ระยะเวลาหนึ่ง สามารถแสดงถึงผลการดำเนินการ ฐานนะทางการเงิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง สถานะทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้น

ระบบจัดการการเงิน

แผนผังระบบจัดการการเงิน


ระบบควบคุมคลังสินค้า (Inventory Flow Control)

 • ระบบจัดเก็บสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • จัดการวัสดุเพื่อการผลิต
 • แสดงรายการสต๊อกสินค้า
 • ระบบสินค้าคงคลังทำหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่

ระบบควบคุมคลังสินค้า

แผนผังระบบควบคุมคลังสินค้า


ระบบจัดการการขาย (Sale & Order)

 • ระบบจัดการรายการสินค้าสำหรับขาย
 • รายการสั่งซื้อ
 • รายการยอดขาย
 • ระบบการจัดการการขายเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายและจัดการเงื่อนไขต่างๆของงานขาย เพื่อเป็นการพยากรณ์คาดการณ์การขายสินค้าในอนาคต โดยการพยากรณ์ที่ได้นั้นมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การสร้างยอดขายเป้าหมายของสินค้า

ระบบจัดการการขาย

แผนผังระบบจัดการการขาย


ระบบบริหารหน้าร้าน (Point of Sale)

 • ระบบจัดการสินค้าหน้าร้าน
 • รับรายการขาย การรับชำระเงิน
 • ออกบิล
 • ระบบการบริหารหน้าร้าน เป็นระบบการเก็บข้อมูลการขายและ ข้อมูลการจ่ายเงิน ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า หรือบริการ โดยจะรับรายการขายเข้ามา มีการรับชำระเงิน และการออกบิลหรือในเสนอราคา

ระบบบริหารหน้าร้าน

แผนผังระบบบริหารหน้าร้าน


ส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion)

 • สมาชิก คูปอง บัตรเงินสด
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • MARKETING PROMOTION

  ภาพจำลองการทำงานระบบ AI SERVICES AND SOFTIMO ในส่วนส่งเสริมการตลาด


  ส่งเสริมการตลาด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จัดทำกลยุทธ์การตลาดใช้กับธุรกิจของตนเองให้เกิดความโดดเด่นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดในระยะสั้น และการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว เช่นการจัดทำ coupon voucher และ member

ระบบส่งเสริมการตลาด

แผนผังระบบส่งเสริมการตลาดAI SERVICES

sale PROMOTION

online shop system

AI SERVICES

CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.