การพัฒนาอย่างยั่งยืน

"Innovation for Easy Life."

การเรียนรู้และศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภคในแต่ละตลาด

หัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาและสร้างธุรกิจของเรา เน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคในแต่ละตลาดเป็นหลัก ใช้ความต้องการนำมาสร้างสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด ถูกนำมาศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นและ พัฒนาสินค้าและบริการมากมายในบริษัท ทำให้บริษัทมีการเติบโต และขยายไปได้อย่างต่อเนื่อง


ในธุรกิจการบริการด้านออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่มีการแข่งขันสูง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ ตลาด จึงเป็นส่งิ ที่จำเป็นที่สุด เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการท่มี ีอยู่ ให้ตอบสนองตรงตามความ ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดเป็นหลัก และธุรกิจการบริการด้านออนไลน์ ณ ปัจจุบัน ได้ขยายและเติบโต ไปอย่างรวดเร็ว เพราะการติด่อที่ง่ายข้นึ รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล หรือ เนื้อหาต่างๆ ถูกส่งไปถึงผู้บริโภค ในเวลาอันส้นั ซึ่งในทางกลับกันทำให้เราได้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคกลับมา ในเวลาอันสั้นด้วยเหมือนกัน


CALL CENTER : 02-105-4164


ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.